W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę gorzej niż w listopadzie. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz handel hurtowy, gdzie oceny wzrosły. Największe
pogorszenie ocen nastąpiło w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 grudnia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).