W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku. Największe pogorszenie ocen
nastąpiło w handlu hurtowym, największa poprawa – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”)
oraz oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się lub są podobne jak przed miesiącem.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 listopada – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).