W styczniu br. ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie jedynie w sekcji informacja i komunikacja. W pozostałych badanych obszarach
oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne, ale w większości lepsze od zgłaszanych w grudniu ub. r.
Największa poprawa nastrojów była widoczna w opinii wyrażonej przez podmioty zajmujące się handlem hurtowym – wzrost wartości wskaźnika
ogólnego klimatu koniunktury o 12,1 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Tylko w przypadku zakwaterowania i gastronomii oceny koniunktury są gorsze niż w grudniu ub. r.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz odnoszących się do procesów cenowych (wyniki w Aneksie).