Badania koniunktury metodą testu koniunktury prowadzone są przy użyciu ankiet zawierających pytania o podstawowe wielkości ekonomiczne, istotne dla oceny sytuacji przedsiębiorstw. Obecnie GUS prowadzi badania koniunktury gospodarczej w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach oraz inwestycji w przemyśle i budownictwie.

W odróżnieniu od statystyki „ilościowej”, badania koniunktury gospodarczej są oparte na subiektywnych opiniach dyrektorów przedsiębiorstw. Wyniki tych badań wzbogacają i uzupełniają wiedzę o sytuacji gospodarczej.

Przekroje: dane prezentowane są według klasyfikacji działalności gospodarczej PKD 2007