W czerwcu br. podmioty prowadzące działalność usługową w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania i gastronomii, a także informacji i komunikacji oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie i lepiej lub podobnie jak maju br . W przypadku pierwszej z tych sekcji widoczny jest największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 9,9 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrosty wartości tego wskaźnika, mimo  utrzymanych negatywnych opinii o sytuacji gospodarczej, odnotowano również w sekcji budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. W handlu hurtowym oraz detalicznym oceny przedsiębiorców odnośnie koniunktury są niekorzystne, ale na poziomie zbliżonym wobec tego z maja br.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących rynku pracy (wyniki w tablicy 2).