Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w 3 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,2% ludności w wieku 15–89 lat. Było to o 2,5 p.proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 1,4 p.proc. mniej w  odniesieniu do 3 kwartału 2021 r. Dolnośląskie zajmowało odległą 13. lokatę wśród województw pod względem wysokości tego wskaźnika. 

Obciążenie pracujących osobami niepracującymi w województwie dolnośląskim ukształtowało się na wyższym poziomie niż w kraju

Osoby bezrobotne stanowiły w 3 kwartale 2022 r. 3,4% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat, a osoby bierne zawodowo - 43,8% ogółu ludności w wieku 15-89 lat.