W II kwartale 2020 r. w województwie dolnośląskim nastąpiły zmiany, na które niewątpliwie wpłynęła sytuacja związana z pandemią COVID-19. W porównaniu do analogicznego kwartału 2019 r., jak i do kwartału poprzedniego zmniejszyła się aktywność ekonomiczna ludności. Odnotowano mniej pracujących, zwiększyła się natomiast liczebność populacji bezrobotnych i biernych zawodowo.
W konsekwencji niższy był współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia, wzrosła natomiast stopa bezrobocia.

Podobnie, jak w dwóch poprzednich kwartałach, w ciągu roku i w ciągu kwartału zaobserwowano wzrost obciążenia pracujących osobami niepracującymi, jednak odmiennie niż w okresach wcześniejszych było ono większe niż średnio w kraju.

Pod względem wysokości współczynnika aktywności zawodowej województwo dolnośląskie zajmowało wysokie 5. miejsce w kraju.

W przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszą przyczyną bierności były obowiązki rodzinne — 33,1%. Liczba osób nieaktywnych na rynku pracy ze względu na obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu w ciągu roku zwiększyła się o 57,1%.