Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim
w III kwartale 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.12.2019

W III kwartale 2019 r. w województwie dolnośląskim mieszkało 2274 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. W populacji tej przeważały kobiety (52,6%), natomiast wśród aktywnych zawodowo dominowali mężczyźni (54,6%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, zdecydowanie przeważali mieszkańcy miast, stanowiąc 68,3% ogólnej liczby osób w omawianej populacji oraz 68,3% aktywnych zawodowo.

Zgodnie z wynikami reprezentacyjnego badania BAEL przeprowadzonego w województwie dolnośląskim w III kwartale 2019 r. :

  • pomimo znacznego wzrostu liczby bezrobotnych w ciągu roku i w ciągu kwartału zmniejszyło się obciążenie pracujących osobami niepracującymi; obciążenie ludności pracującej ludnością niepracującą maleje wprost proporcjonalnie ze wzrostem wykształcenia - było najmniejsze wśród osób z wykształceniem wyższym (na 100 osób pracujących przypadało 27 osób niepracujących, tj. bezrobotnych i biernych zawodowo), natomiast w przypadku osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego było ono największe (495 osób),
  • pod względem wartości współczynnika aktywności zawodowej województwo dolnośląskie zajmowało 4. miejsce wśród województw; w dziesięciu województwach w ciągu roku wystąpił spadek tego wskaźnika, podczas gdy w województwie dolnośląskim odnotowano jego wzrost o 1,4 p.proc. i był to największy wzrost w skali kraju,
  • wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,8 p.proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i o 0,4 p.proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału,
  • struktura pracujących według statusu zatrudnienia charakteryzowała się przewagą pracowników najemnych, czyli osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; w województwie dolnośląskim było ich 1092 tys. i stanowili 86,2% ogółu pracujących,
  • stopa bezrobocia wzrosła zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku - odpowiednio o 1,3 p.proc. i 0,8 p.proc.,
  • w ciągu kwartału znacznie zmieniła się struktura bezrobotnych według wieku - w ogólnej liczbie bezrobotnych ponad dwukrotnie wzrósł udział osób w wieku 25-34 lata,
  • spośród wszystkich województw największy wzrost stopy bezrobocia w ciągu roku odnotowano w Dolnośląskim,
  • Dolnośląskie znajdowało się w grupie województw, w których odnotowano najwyższą stopę bezrobocia,
  • wśród biernych zawodowo ⅓ to osoby w wieku produkcyjnym.

Wyjdź z archiwum

Tagi

bezrobotni
Do góry