Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,4% ludności w wieku 15–89 lat.

Udział osób pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15–89 lat wyniósł 54,7%. Biorąc pod uwagę płeć wskaźnik zatrudnienia był zdecydowanie wyższy w zbiorowości mężczyzn – kształtował się on na poziomie 61,0%, podczas gdy wśród kobiet wynosił 48,9%.

Osoby bezrobotne stanowiły w I kwartale 2021 r. 6,3% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 – 89 lat. Dwukrotnie większe natężenie bezrobocia obserwowane było w zbiorowości mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 8,4% i 4,0%).

Osoby bierne zawodowo stanowiły w I kwartale 2021 r. 41,6% ogółu ludności w wieku 15 – 89 lat. Blisko 62% tej zbiorowości to kobiety.