W IV kwartale 2020 roku w województwie dolnośląskim w porównaniu z poprzedzającym go kwartałem zaobserwowano spadek liczby pracujących oraz wzrost liczby bezrobotnych i biernych zawodowo. Wiązało się to z ograniczonymi możliwościami osobistego poszukiwania pracy i gotowości do jej podjęcia w czasie zwiększonych w ostatnim kwartale roku obostrzeń wynikających z walki z pan-demią COVID-19. Było to zwłaszcza widoczne w populacji osób młodych po raz pierwszy wkraczających na rynek pracy.

W ciągu roku obciążenie pracujących osobami niepracującymi zmniejszyło się, a w ciągu kwartału wzrosło, jednak nadal było mniejsze niż średnio w kraju

Pod względem wysokości współczynnika aktywności zawodowej województwo dolnośląskie zajmowało wysokie 4. miejsce w kraju.

W przypadku osób biernych zawodowo będących w wieku produkcyjnym najczęstszą przyczyną bierności były obowiązki rodzinne — 30,4%.