Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie dolnośląskim prezentuje uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2015 r.

Są to dane wstępne. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu danych demograficznych za I kwartał 2015 r. koniecznych do przygotowania mnożników uogólniających do BAEL, ponownie wykorzystane zostały dane demograficzne wg stanu w dniu 31.12.2014 r. W związku z tym - po skorygowaniu wag w oparciu o zaktualizowane szacunki demograficzne - prezentowane wyniki BAEL mogą ulec zmianie.

Podstawowym celem Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest uzyskiwanie danych o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Badanie to stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Przeprowadzane jest w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej, tj. w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału.

Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostatu. Od III kwartału 2012 r. poza zakresem badania, pozostają osoby przebywające poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania (hotele pracownicze, domy studenckie, internaty, koszary wojskowe, domy opieki społecznej itp.) 12 miesięcy lub więcej – do II kwartału 2012 r. było to powyżej 3 miesięcy. W związku z wprowadzonymi zmianami prezentowane wyniki BAEL nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z lat poprzedzających 2010 r.