Od I kwartału 2021 r. podstawą metodologii BAEL (ang. LFS - Labour Force Survey) są definicje dotyczące pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo ujęte w Rezolucji dotyczącej statystyki pracy, zatrudnienia i niepełnego wykorzystania siły roboczej. Rezolucję wypracowano podczas 19. Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w Genewie (19. ICLS) w 2013 r., a następnie została ona zarekomendowana przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP/ILO) do stosowania przez wszystkie kraje świata (do 2020. r. włącznie podstawę LFS stanowiły zapisy z 13. ICLS z 1982 r.).

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w II kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,2% ludności w wieku 15–89 lat. Było to o 0,2 p.proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem, jednak więcej niż średnio w kraju (o 0,6 p.proc.). Dolnośląskie zajmowało 5. lokatę wśród województw pod względem wysokości tego wskaźnika.

Osoby bezrobotne stanowiły w II kwartale 2021 r. 3,8% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 – 89 lat, a osoby bierne zawodowo - 41,8% ogółu ludności w wieku 15 – 89 lat.