Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie dolnośląskim prezentuje uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w II kwartale 2015 r.
Dane wstępne. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu danych demograficznych za I kwartał 2015 r. koniecznych do przygotowania mnożników uogólniających do BAEL, ponownie wykorzystane zostały dane demograficzne wg stanu w dniu 31.12.2014 r. W związku z tym - po skorygowaniu wag w oparciu o zaktualizowane szacunki demograficzne - prezentowane wyniki BAEL mogą ulec zmianie.
Podstawowym celem Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest uzyskiwanie danych o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Badanie to stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Przeprowadzane jest w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej, tj. w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału.