W I kwartale 2020 r. wskaźniki opisujące aktywność ekonomiczną ludności w województwie dolnośląskim były korzystniejsze niż przeciętnie w kraju. Pomimo zmniejszenia się wartości współczynnika aktywności zawodowej w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., był on nadal wyższy niż w kraju – 56,4% wobec 56,0%. Pod względem wysokości współczynnika aktywności zawodowej województwo dolnośląskie zajmowało wysokie, 5. miejsce w kraju.

Wyższy niż średnio w kraju był także wskaźnik zatrudnienia – 54,9% wobec 54,2%; pozostał on na poziomie notowanym przed rokiem.

Stopa bezrobocia wyniosła 2,5%, tj. o 0,4 p.proc. mniej w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r.; było to także mniej niż przeciętnie w kraju – 3,1%. W porównaniu z I kwartałem 2019 r. oraz z kwartałem poprzednim zauważalny jest znaczny spadek liczby bezrobotnych.

W ciągu roku i w ciągu kwartału zwiększyło się obciążenie pracujących osobami niepracującymi, jednak nadal było mniejsze niż średnio w kraju.

W województwie dolnośląskim korzystniejsza była struktura ludności według statusu na rynku pracy – większy odsetek pracujących (54,9% wobec 54,2%) oraz mniejszy odsetek bezrobotnych (1,4% wobec 1,8%) oraz biernych zawodowo (43,7% wobec 44,0%).