Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2019 r.

W II kwartale 2019 r. w województwie dolnośląskim mieszkało 2275 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 57,0% tej populacji. Wskaźnik ten był wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz analogicznego kwartału 2018 roku. Na przestrzeni roku i kwartału odnotowano wzrost liczby pracujących i bezrobotnych. Stopa bezrobocia nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast wzrosła w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. W ujęciu rocznym i kwartalnym nastąpił spadek liczby biernych zawodowo.

Wyniki reprezentacyjnego badania BAEL przeprowadzonego w województwie dolnośląskim w II kwartale 2019 r. pokazały następujące tendencje:

  • obciążenie pracujących osobami niepracującymi było znacznie mniejsze niż w kraju; ukształtowało się na niższym poziomie niż przed rokiem i przed kwartałem,
  • zarówno w populacji mężczyzn, jak i kobiet większość stanowiły osoby, które miały pracę lub jej poszukiwały,
  • Dolnośląskie zajmowało czwarte miejsce w kraju pod względem wysokości współczynnika aktywności zawodowej,
  • wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 2,2 p.proc. w porównaniu do analogicznego okresu po-przedniego roku i o 0,4 p.proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału,
  • wśród pracujących największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem wyższym,
  • Dolnośląskie zajmowało siódme miejsce w kraju pod względem wysokości stopy bezrobocia,
  • w ciągu roku znacznie skrócił się przeciętny czas poszukiwania pracy, zwłaszcza wśród kobiet,
  • ponad ⅓ biernych zawodowo to osoby w wieku produkcyjnym.