Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów.

Od 4 kwartału 2023 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności rezydującej Polski zamieszkałej w mieszkaniach, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 (do 3 kw. 2023 r. wyniki były uogólniane na populację generalną z wykorzystaniem danych o ludności pochodzących z bilansów opracowanych na podstawie wyników NSP 2011). Dane opublikowane w niniejszej informacji sygnalnej zostały przeliczone zgodnie z nową podstawą uogólniania danych, są zatem porównywalne z wynikami dla 4 kw. 2023 r.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w 4 kwartale 2023 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 61,4% ludności w wieku 15–89 lat. Było to o 2,0 p.proc. więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,9 p.proc. więcej w odniesieniu do 4 kwartału 2022 r. Dolnośląskie zajmowało 3. lokatę wśród województw pod względem wysokości tego wskaźnika.

Obciążenie pracujących osobami niepracującymi w województwie dolnośląskim ukształtowało się na niższym poziomie niż w kraju.

Osoby bezrobotne stanowiły w 4 kwartale 2023 r. 3,0% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat, a osoby bierne zawodowo - 38,6% ogółu ludności w wieku 15-89 lat.