Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w 3 kwartale 2023 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,6% ludności w wieku 15–89 lat. Było to o 1,3 p.proc. więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 2,4 p.proc. więcej w odniesieniu do 3 kwartału 2022 r. Dolnośląskie zajmowało 5. lokatę wśród województw pod względem wysokości tego wskaźnika.

Obciążenie pracujących osobami niepracującymi w województwie dolnośląskim ukształtowało się na wyższym poziomie niż w kraju.

Osoby bezrobotne stanowiły w 3 kwartale 2023 r. 3,2% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat, a osoby bierne zawodowo - 41,4% ogółu ludności w wieku 15-89 lat.