W IV kwartale 2019 r. wskaźniki opisujące aktywność ekonomiczną ludności w województwie dolnośląskim były korzystniejsze niż przeciętnie w kraju. Pomimo zmniejszenia się wartości współczynnika aktywności zawodowej w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r., był on nadal wyższy niż w kraju – 57,0% wobec 56,0%. Pod względem wysokości współczynnika aktywności zawodowej województwo dolnośląskie zajmowało wysokie, 4. miejsce w kraju.

Wyższy niż średnio w kraju był także wskaźnik zatrudnienia – 55,2% wobec 54,4%; pozostał on na poziomie notowanym przed rokiem.

Do niekorzystnych zjawisk należy zaliczyć wysokość stopy bezrobocia – 3,2% wobec 2,9% w kraju. W ciągu roku ww. wskaźnik zmniejszył się w województwie dolnośląskim o 0,8 p.proc., podczas gdy w kraju o 0,9 p.proc. Dolnośląskie znajdowało się w grupie województw, w których odnotowano wysoką stopę bezrobocia - pod tym względem zajmowało 12. miejsce (przed rokiem − 9. miejsce). Jednak w porównaniu z analogicznym kwartałem 2018 roku oraz z kwartałem poprzednim zauważalny jest znaczny spadek liczby bezrobotnych.

W ciągu roku i w ciągu kwartału zwiększyło się obciążenie pracujących osobami niepracującymi, jednak nadal było mniejsze niż średnio w kraju.

W województwie dolnośląskim korzystniejsza była struktura ludności według statusu na rynku pracy – większy odsetek pracujących (55,2% wobec 54,4%) oraz mniejszy odsetek biernych zawodowo (43,0% wobec 44,0%).