Według wstępnych danych[1] w województwie dolnośląskim pogłowie bydła w grudniu 2022 r. liczyło 108,8 tys. szt. i było wyższe o 11,8% w porównaniu do grudnia 2021 r. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach bydła, w szczególności w populacji cieląt w wieku poniżej 1 roku.

Pogłowie bydła

Pogłowie bydła w grudniu 2022 r. w województwie dolnośląskim liczyło 108,8 tys. szt. i było wyższe niż przed rokiem o 11,5 tys. (tj. o 11,8%), a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2022 r. - niższe o 2,8 tys. szt. (tj. o 2,5%).

W grudniu 2022 r. w relacji do analogicznego okresu 2021 r. zanotowano wzrost liczebności bydła, w tym najbardziej pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 17,3% oraz bydła w wieku 2 lata i więcej o 14,6%

Pogłowie krów liczyło 41,8 tys. szt. i zwiększyło się w ciągu roku o 4,6 tys. szt. (tj. o 12,3%). Krowy stanowiły 38,5% ogólnego stada bydła (przed rokiem 38,3%).

Według wstępnych danych[2] populacja świń w grudniu 2022 r. wynosiła 169,6 tys. szt. i w porównaniu z grudniem 2021 r. zmniejszyła się o 4,7%. Największy spadek pogłowia w skali roku zanotowano w grupie prosięta o wadze do 20 kg oraz świń na ubój o wadze 50 kg i więcej.

W grudniu 2022 r. pogłowie świń ogółem wynosiło 169,6 tys. szt. i w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. było niższe o 8,3 tys. szt. (tj. o 4,7%). W relacji do czerwca 2022 r. populacja świń zmniejszyła się o 4,7 tys. szt. (tj. o 2,7%).

W relacji r/r odnotowano spadek pogłowia świń w grupie prosięta o wadze do 20 kg (o 8,3%), następnie trzody chlewnej z przeznaczeniem na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 5,5%), kolejno trzody chlewnej z przeznaczeniem na chów o wadze 50 kg i więcej (o 3,2%), w tym populacji loch (o 3,2%). Jednocześnie zanotowano niewielki wzrost pogłowia warchlaków o wadze od 20 do 50 kg (o 0,3%).

W strukturze pogłowia świń największy udział stanowiło pogłowie trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej (37,7%).


[1] Dane z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; pogłowie bydła według siedziby stada.


[2] Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego obejmującego wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wylosowane gospodarstwa indywidualne (30 tys. gospodarstw w skali kraju - próba około 2%).