Według wstępnych danych[1] w województwie dolnośląskim pogłowie bydła w grudniu 2021 r. liczyło 99,8 tys. szt. i było niższe o 4,2% w porównaniu do grudnia 2020 r. Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach bydła, w szczególności w populacji bydła w wieku 2 lata i więcej

 

[1] Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej obejmującego wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wylosowane gospodarstwa  indywidualne (30 tys. gospodarstw w skali kraju - próba około 2%).