POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2016 R.
Stan w grudniu 2016 r. (dane wstępne)

Źródła danych stanowiły:

  1.  Uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań:
     - bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;
     - pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.
      Badania przeprowadzono w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych utrzymujących wyżej wymienione gatunki zwierząt.
  2.  Dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).