Według wstępnych danych[1] w województwie dolnośląskim pogłowie bydła w grudniu 2020 r. liczyło 104,2 tys. szt. i było niższe o 0,7% w porównaniu do grudnia 2019 r. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem było efektem spadku pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 3,3% oraz populacji młodego bydła w wieku 1-2 lata o 1,0%

 

[1] Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej obejmującego wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wylosowane gospodarstwa  indywidualne  (30 tys. gospodarstw w skali kraju - próba około 2%).