Najbardziej aktualne informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące: rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, a także koniunktury gospodarczej. Pytania dotyczące koniunktury odnoszą się w marcu br. do rynku pracy, a odpowiedzi na nie udzielane były na zasadzie dobrowolności.

Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007 oraz powiatów.

Uwaga. Począwszy od Komunikatu nr 1/2024 wskaźniki w cenach stałych prezentuje się ze zmienioną podstawą — jako ceny stałe od 2022 r. przyjmuje się ceny stałe 2021 r.