Najbardziej aktualne informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in.: rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, wyników finansowych, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, a także koniunktury gospodarczej. Pytania dotyczące koniunktury zostały podzielone na dwie sekcje – pytań dotyczących wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytań dotyczących inwestycji. Odpowiedzi na cały dodatkowy blok pytań są udzielane na zasadzie dobrowolności.

Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007 oraz powiatów.