W województwie dolnośląskim odsetek przed-siębiorstw, które wdrożyły w latach 2019-2021 przynajmniej jedną innowację stanowił, zarówno
w grupie podmiotów przemysłowych, jak i usługowych, po 22,7%. Nakłady finansowe na działalność innowacyjną w przemyśle poniosło 17,7% dolnośląskich przedsiębiorstw, a w sektorze usługowym – 16,5% (18,2% i 13,6% przeciętnie w kraju). Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2021 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 1726 mln zł (o ponad 1/10 mniej niż w 2020 r.), a w przed-siębiorstwach usługowych – 2048 mln zł (ponad 2,5-krotnie więcej niż w 2020 r.). Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych w  przychodach ogółem wyniósł 6,4% w  przedsiębiorstwach przemysłowych, a w usługowych – 3,0%. (wobec odpowiednio 8,9% i 3,1% przeciętnie w kraju).