Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2018 r.

W 2018 r. wartość sprzedaży detalicznej w cenach bieżących w przedsiębiorstwach handlowych i nie-handlowych działających na terenie województwa dolnośląskiego wyniosła 35518,7 mln zł i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 3,8%, większa była także sprzedaż hurtowa zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe.

Na terenie województwa dolnośląskiego na koniec 2018 r. działało 6325 sklepów i stacji paliw, było to mniej niż w 2017 r. o 2,0%. Najwięcej sklepów działało w grupie pozostałe sklepy (30,3% ogółu sklepów), a następnie

w branży ogólnospożywczej (21,2%), odzieżowej (12,5%) oraz piekarniczo-ciastkarskiej (7,6%). Najmniej sklepów (udział poniżej 1,0%) działało w branży owocowo-warzywnej, rybnej i wyrobów tekstylnych (łącznie 0,4%). Stacje paliw miały udział 6,4% w ogólnej liczbie sklepów i stacji paliw razem.