W 2021 r. podmioty gospodarcze wykazały lepsze wyniki finansowe od uzyskanych rok wcześniej. Zanotowano znaczny spadek wartości poniesionych strat brutto oraz netto, co skutkowało wzrostem wyników finansowych brutto i netto.

W województwie dolnośląskim w 2021 r. badaniem zostało objętych 1385 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 250 osób i więcej. Podobnie jak w latach wcześniejszych przeważały jednostki sektora prywatnego, które stanowiły 91,0% analizowanych przedsiębiorstw.

Analiza struktury przedsiębiorstw według sekcji PKD wykazała, że najwięcej podmiotów prowadziło działalność w sekcji przetwórstwo przemysłowe (41,0%), w dalszej kolejności w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (14,5%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (8,4%).