W 2019 r. podmioty gospodarcze wykazały lepsze wyniki finansowe od uzyskanych rok wcześniej. Zanotowano wzrost wartości podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych.

W województwie dolnośląskim w 2019 r. badaniem zostało objętych 1369 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 250 osób i więcej. Podobnie jak w latach wcześniejszych przeważały jednostki sektora prywatnego, które stanowiły 90,1% przedsiębiorstw.

Analiza struktury przedsiębiorstw według sekcji PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) wykazała, że największy udział podmiotów prowadziło działalność w sekcji przetwórstwo przemysłowe (41,1%), w dalszej kolejności w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (14,1%) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (5,1%).

W 2019 r. przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw wyniosły 218343,0 mln zł i było to o 7,3% więcej niż w roku poprzednim. Jednocześnie koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności poniesione przez te podmioty osiągnęły wartość 208758,8 mln zł i w relacji do 2018 r. były wyższe o 6,9%. Z uwagi na wyższe tempo wzrostu przychodów z całokształtu działalności od kosztów uzyskania tych przychodów badane podmioty uzyskały wyższy wynik finansowy brutto w relacji r/r o 17,4%.