W 2018 r. podmioty gospodarcze wykazały gorsze wyniki finansowe od uzyskanych rok wcześniej. Zanotowano spadek wartości podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych.

W województwie dolnośląskim w 2018 r. badaniem zostało objętych 1360 przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 250 osób i więcej prowadzących księgi rachunkowe. Podobnie jak w latach wcześniejszych przeważały jednostki sektora prywatnego, które stanowiły 90,5%.

Analiza struktury przedsiębiorstw według sekcji PKD wykazała, że największy udział podmiotów prowadziło działalność w sekcji przetwórstwo przemysłowe (41,7%), w dalszej kolejności w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (14,6%) oraz transport i gospodarka magazynowa (4,5%).

W 2018 r. przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw wyniosły 203528,5 mln zł i było to o 5,7% więcej niż w roku poprzednim. Jednocześnie koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności poniesione przez te podmioty osiągnęły wartość 195365,1 mln zł i w relacji do roku poprzedniego były wyższe o 7,0%. Z uwagi na wyższe tempo wzrostu kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności od przychodów z całokształtu działalności badane podmioty uzyskały wynik finansowy brutto w relacji r/r niższy o 18,6%.