Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2021 r. wzrósł o 5,0% w porównaniu do 2020 r., a zużycie wody o 4,9%. Emisja zanieczyszczeń pyłowych była większa niż rok wcześniej - o 8,1%, a gazowych o 46,3%. Większa niż w 2020 r. była również ilość wytworzonych odpadów przemysłowych oraz komunalnych, odpowiednio - o 5,1% i o 8,8%.

Woda i ścieki

Pobór i zużycie wody

W 2021 roku pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności wyniósł 373,5 hm3 (wzrost o 5,0% w stosunku do 2020 r.), pobór wody w województwie dolnośląskiej stanowił 4,0% wody pobranej w kraju (9267,1 hm3). Najwięcej wody pobrano na eksploatację sieci wodociągowej (175,3 hm3, udział w poborze wody krajowej wyniósł 46,9%), a także na napełnianie i uzupełnianie stawów rybnych (118,3 hm3, udział wojewódzki – 31,7%). Na cele produkcyjne z ujęć własnych pobrano 79,9 hm3 wody, co stanowiło 21,4% pobranej wody ogółem.

Więcej informacji