Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2018 r. wzrósł o 3,7% w porównaniu do 2017 r., a zużycie wody o 4,0%. Wytworzono o 5,7% więcej ścieków. Emisja zanieczyszczeń pyłowych zmniejszyła się o 11,5%, a gazowych o 7,8%. Mniejsza była również ilość wytworzonych odpadów przemysłowych - o 3,6%. Na ochronę środowiska przeznaczono o 380,4 mln zł nakładów więcej niż rok wcześniej.

Powierzchnia prawnie chroniona na koniec 2018 r. obejmowała w województwie dolnośląskim 371,5 tys. ha, co stanowiło 18,6% powierzchni województwa. Łącznie 89,9% (333,8 tys. ha) powierzchni obszarów chronionych stanowiły parki krajobrazowe (195,4 tys. ha) i obszary chronionego krajobrazu (138,4 tys. ha).