Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2019 r. spadł o 6,7% w porównaniu do 2018 r., a zużycie wody o 5,9%. Emisja zanieczyszczeń pyłowych zmniejszyła się o 17,6%, a gazowych o 12,2%. Nieco większa niż w 2018 r. była ilość wytworzonych odpadów przemysłowych - o 0,3%. Zebrano o 2,7% więcej r/r odpadów komunalnych. Na ochronę środowiska przeznaczono o 15,9% nakładów więcej niż rok wcześniej.

Powierzchnia prawnie chroniona na koniec 2019 r. obejmowała w województwie dolnośląskim 371,5 tys. ha, co stanowiło 18,6% powierzchni województwa. Łącznie 89,9% (333,8 tys. ha) powierzchni obszarów chronionych stanowiły parki krajobrazowe (195,4 tys. ha) i obszary chronionego krajobrazu (138,4 tys. ha).