Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w Polsce jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Dane pozyskiwane są z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1. Badaniem objęte są turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych.

U w a g a. Od 2016 r. wartości bezwzględne prezentowane są z uwzględnieniem imputacji dla jednostek, które odmówiły udziału w badaniu; wskaźniki dynamiki podano w warunkach porównywalnych bez uwzględnienia ww. zmian.

Walory kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze woj. dolnośląskiego stanowią o jego wysokiej atrakcyjności tury-stycznej. W regionie występują wszystkie formy ochrony przyrody ujęte w polskim prawodawstwie, m.in. 2 parki narodowe (Gór Stołowych i Karkonoski), 12 parków krajobrazowych (w tym największy – Dolina Baryczy), 67 rezerwatów przyrody, 18 obszarów chronionego krajobrazu, obszary sieci NATURA 2000 oraz obszary objęte porozumieniami międzynarodowymi. Na unikatowość regionu i wysoki potencjał turystyczny wpływ mają także takie elementy jak: zróżnicowana budowa geologiczna, walory krajobrazowe, bogaty świat roślin i zwierząt, wysoka lesistość i zróżnicowana sieć hydrograficzna oraz specyficzny klimat.
Województwo dolnośląskie z uwagi na występujący obszar Sudetów to jeden, obok Karpat, Wyżyny Małopolskiej, Mazur i Wybrzeża Bałtyckiego, z wiodących regionów turystycznych w Polsce.
Walory przyrodnicze umożliwiają rozwój w regionie lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyki zdrowotnej i aktywnej, w tym uprawiania sportów zimowych i wodnych, wędrówek górskich czy turystyki rowerowej.