Problematyka dotycząca osób z niepełnosprawnością wymieniana jest w wielu dokumentach strategicznych, m.in. Europa 2020, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020. W 2018 r. w celu zapewnienia przyjaznych i niezależnych warunków do życia dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych, uchwalono w Polsce program rządowy Dostępność Plus na lata 2018-2025. Poprawa dostępności przestrzeni i usług oraz stopień realizacji postawionych w tych dokumentach celów wymaga wnikliwej oceny sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym również ich sytuacji na rynku pracy.

Wśród zbiorowości osób z niepełnosprawnością w II kwartale 2019 r. zaobserwowano następujące podstawowe tendencje na dolnośląskim rynku pracy w relacji do IV kwartału 2018 r.:

  • wzrosła liczba pracujących, co widoczne było także we wzroście wskaźnika zatrudnienia z 17,8% w IV kwartale 2018 r. do 19,3% w II kwartale 2019 r.,
  • wzrosła również o 26,3% liczba niepełnosprawnych osób pracujących na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  • w ciągu półrocza zmniejszyła się liczba zakładów, które były zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością,
  • zmniejszyła się liczba niepełnosprawnych osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z wykształceniem wyższym zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym,
  • zwiększyła się liczba ofert pracy w urzędach pracy dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych z 481 w końcu grudnia 2018 r. do 612 w końcu czerwca br., co wpłynęło na spadek liczby niepełnosprawnych osób bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy (z 11 w końcu grudnia 2018 r. do 8 w końcu czerwca br.).