• W końcu 2018 r. w porównaniu z 2010 r. liczba ludności w województwie dolnośląskim zmniejszyła się o 16,0 tys. osób (spadek o 0,5%). Ludność zyskiwały przede wszystkim te obszary, gdzie łatwiej o pracę na miejscu lub w najbliższym dużym lub relatywnie dużym mieście.
  • Struktura ludności w województwie dolnośląskim nie ulegała większym zmianom. W województwie dolnośląskim wzrósł odsetek liczby ludności w wieku 65 lat i więcej (do 17,5%) i był wyższy od krajowego o 0,9 p.proc. Postępujący powolny proces starzenia się populacji województwa dolnośląskiego potwierdzały także negatywne zmiany współczynnika starości demograficznej mieszkańców oraz wskaźników starości i wsparcia międzypokoleniowego. Na koniec 2018 r. mediana wieku w województwie dolnośląskim wynosiła blisko 42 lata.
  • W województwie dolnośląskim liczba kobiet w wieku rozrodczym zmalała do 679,5 tys. Matkami najczęściej zostawały kobiety w wieku 30-34 lata. Wzrósł udział matek w wieku powyżej 34 lat, a zmalał udział matek w wieku poniżej 25 lat. Przy niezmienionych warunkach płodności i braku umieralności generacja matek zostałaby zastąpiona przez znacznie mniej liczną populację córek.
  • W 2018 r. populacja córek, które dożyją wieku swoich matek i zastąpią je w prokreacji stanowiła w województwie 65,6% wyjściowej populacji matek.
  • W 2018 r. zmarło 33,0 tys. mieszkańców województwa dolnośląskiego, czyli o 3,3 tys. więcej niż w 2010 r. (o 11,0%).
  • Ubytek ludności z tytułu ruchu naturalnego wyniósł 5,2 tys. osób i był wyższy o 5,0 tys. osób niż w 2010 r.
  • W 2018 r. liczba ludności województwa w wyniku migracji stałych (wewnętrznych i zagranicznych) zwiększyła się o 3,7 tys. osób (w 2010 r. o 1,4 tys. osób), z tego w miastach ubyło 1,5 tys. osób, natomiast na wsi liczba ludności zwiększyła się o 5,2 tys. osób.
  • W 2018 r. wydano 19,2 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, które w 82,4% dotyczyły obywateli Ukrainy, którzy podejmowali pracę jako pracownicy wykonujący prace proste (32,5% zezwoleń), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (28,5%) i robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (26,0%).
  • W województwie dolnośląskim roczny przyrost rzeczywisty, na który złożyły się ujemne wartości przyrostu naturalnego i dodatnie saldo migracji stałej oraz dodatnia różnica w saldach migracji czasowych, wyniósł in minus 1,3 tys. osób.
  • W 2018 r. województwo dolnośląskie, zgodnie z klasyfikacją Webba, znalazło się w grupie województw nieaktywnych demograficznie – regresyjny typ E