• W końcu 2019 r. ludność woj. dolnośląskiego liczyła 2900,2 tys. osób (5. lokata w kraju) i porównaniu z 2010 r. zmniejszyła się o 17,1 tys. osób (spadek o 0,6%). Ludność zyskiwały przede wszystkim te obszary, gdzie łatwiej o pracę na miejscu lub w najbliższym dużym lub relatywnie dużym mieście.
  • Struktura ludności według płci w województwie dolnośląskim nie ulegała większym zmianom. W województwie dolnośląskim wzrósł odsetek liczby ludności w wieku 65 lat i więcej (do 19,0%) i był wyższy od krajowego o 0,9 p.proc. Postępujący powolny proces starzenia się ludności potwierdzały także negatywne zmiany wskaźnika starości i wsparcia międzypokoleniowego oraz mediany wieku, która na koniec 2019 r. mediana wieku w województwie dolnośląskim wynosiła 42 lata.
  • W województwie dolnośląskim liczba kobiet w wieku rozrodczym zmalała do 672,6 tys. Matkami najczęściej zostawały kobiety w wieku 30-34 lata. Wzrósł udział matek w wieku powyżej 34 lat, a zmalał udział matek w wieku poniżej 25 lat. Przy niezmienionych warunkach płodności i braku umieralności generacja matek zostałaby zastąpiona przez znacznie mniej liczną populację córek.
  • W 2019 r. populacja córek, które dożyją wieku swoich matek i zastąpią generację swoich matek, stanowiła w województwie 64,5% wyjściowej populacji matek.
  • W 2019 r. zmarło 32,7 tys. mieszkańców województwa dolnośląskiego, czyli o 3,0 tys. więcej niż w 2010 r. (tj. o 10,1%).
  • Podobnie jak w latach wcześniejszych, odnotowano w województwie dolnośląskim nadwyżkę zgonów nad urodzeniami. Ubytek ludności z tytułu ruchu naturalnego wyniósł 5,8 tys. osób i był wyższy o 5,6 tys. osób niż w 2010 r.
  • W 2019 r. liczba ludności województwa w wyniku migracji stałych (wewnętrznych i zagranicznych) zwiększyła się o 4,8 tys. osób (w 2010 r. o 1,4 tys. osób), z tego w miastach ubyło 1,1 tys. osób, natomiast na wsi liczba ludności zwiększyła się o 5,9 tys. osób.
  • W województwie dolnośląskim w konsekwencji ujemnych wartości przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji stałej oraz ujemnego salda migracji czasowych nastąpił w skali roku ubytek rzeczywisty ludności o 1,1 tys. osób.
  • W 2019 r. województwo dolnośląskie, zgodnie z klasyfikacją Webba, znalazło się w grupie województw nieaktywnych demograficznie – typ E. o regresyjnym typie rozwoju demograficznym (ujemny przyrost naturalny nie został zrekompensowany przez dodatnie saldo migracji).