W województwie dolnośląskim w roku akademickim 2021/22 działały 33 szkoły wyższe (łącznie z uczelniami resortowymi), w tym 13 szkół publicznych. Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. na dolnośląskich uczelniach kształciło się 116,3 tys. studentów, tj. o 0,7% mniej niż przed rokiem (wobec niewielkiego wzrostu o 0,2% w skali kraju). W 2021 r. dyplom ukończenia studiów otrzymało 29,7 tys. absolwentów, tj. o 2,9% więcej niż w 2020 r. W porównaniu z rokiem akademickim 2020/21 liczba studiujących cudzoziemców uległa zwiększeniu o 2,0%.