Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Projekty analityczno-badawcze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Doktorat wdrożeniowy pt. KONCEPCJA POMIARU STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. METODYKA BADANIA

W ramach pierwszej edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Doktorat Wdrożeniowy”, Pani Agata Girul, główny specjalista w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, uczestniczyła w studiach doktoranckich, których celem było stworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach naukowej pracy badawczej.
W efekcie końcowym programu powstała dysertacja, której głównym celem było opracowanie metodyki badania umożliwiającego zdiagnozowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością i ocenę jakości ich życia, na podstawie stopnia zaspokojenia potrzeb. Cel główny pracy doktorskiej został zrealizowany poprzez opracowanie narzędzia do identyfikacji potrzeb oraz pomiaru stopnia ich zaspokojenia. Narzędziem pomiarowym był skonstruowany kwestionariusz, dedykowany osobom z niepełnosprawnością w wieku 15 lat i więcej. Autorka opracowała także procedurę hierarchizacji potrzeb/barier, która umożliwiła wyodrębnienie potrzeb osób niepełnosprawnych, wymagających najpilniejszego zaspokojenia oraz barier najbardziej uciążliwych. Procedura hierarchizacji w ramach wdrożenia została zaprogramowana za pomocą Visual Basic for Applications w Microsoft Excel i jest możliwa do bezpłatnego wykorzystywania.

Z dysertacją Pani Agaty Girul można zapoznać się klikając w poniższy link: https://wir.ue.wroc.pl/info/phd/UEWR11e8d540e46a4b72a3200dcc0e9b83f8/

Udostępniamy również Państwu do wykorzystania podczas realizacji własnych badań:

Opracowana metodyka badania dotyczącego pomiaru stopnia zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnością, umożliwia zebranie informacji pozwalających na wyciągnięcie wniosków na temat jakości ich życia. Zebrane dane statystyczne mogą stanowić także źródło wskaźników monitoringowych w kontekście realizacji działań strategicznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w perspektywie lat 2021-2030 lub kolejnych.

„Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu oraz obszarów problemowych w województwie dolnośląskim”

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową o dzieło nr DG-P/271/12 z dnia 13 lutego 2012 r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu opracował raport analityczny „Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu oraz obszarów problemowych w województwie dolnośląskim”. Wykonanie niniejszego raportu było częścią działań podejmowanych przez Województwo Dolnośląskie w celu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. oraz planowania strategicznego Dolnego Śląska i wyznaczania obszarów strategicznej interwencji.

Raport monitoringowy Regionalnej Strategii Innowacji województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem Ram strategicznych na rzecz int

„Raport  monitoringowy  Regionalnej  Strategii  Innowacji  Województwa Dolnośląskiego z uwzględnieniem Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska” przedstawia wyniki przeprowadzonych badań statystycznych, zrealizowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową nr DG-G/16/2017 z dnia 9 września 2017 r. Celem głównym niniejszego raportu było zebranie wskaźników statystyki publicznej, wskazanych w  Regionalnej  Strategii  Innowacji  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2011-2020  oraz w „Ramach strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska” i przedstawienie ich wraz z komentarzem interpretacyjnym.

Monitoring kontekstowy Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska

Raport  „Monitoring  kontekstowy  Inteligentnych  Specjalizacji  Dolnego  Śląska” przedstawia wyniki przeprowadzonych badań statystycznych, zrealizowanych przez Urząd Statystyczny we  Wrocławiu na  zamówienie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Dolnośląskiego zgodnie z umową nr DG-G/14/2018. W przeprowadzonych pracach analitycznych skoncentrowano  się na ujęciu branżowym gospodarki  oraz dziedzin  naukowo-technologicznych  w  świetle danych  statystycznych z 2017 r. (ewentualnie z 2016 r.) w  porównaniu z 2012 r. Zakres przedmiotowy analizy obejmował poziom koncentracji gospodarczej na według sekcji, działów iw wybranych aspektach grup PKD dla województwa dolnośląskiego na tle kraju oraz koncentracji naukowo-technologicznej według działów nauki i techniki (w oparciu o klasyfikację dziedzin nauki i sztuki OECD). Aby   dokonać   identyfikacji specjalizacji   gospodarczych   oraz   specjalizacji   naukowo-technologicznych skorzystano z metody wskaźnika lokalizacji LQ (Location Quotient).

Do góry