Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Udział w zespołach zewnętrznych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zespół ds. Strategii rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2025

Sławomir Banaszak (OJG) – członek zespołu

Działalność zespołu obejmuje przygotowanie dokumentu – Strategia Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2025, w tym :

 1. opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej miasta wraz z uwzględnieniem realizacji obowiązującej strategii;
 2. przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących strategii;
 3. opracowanie wstępnej wersji strategii, w tym wypracowanie misji i celów rozwoju;
 4. przeprowadzenie prezentacji dotyczącej projektu strategii;
 5. wprowadzanie zmian do projektu strategii wynikających z prezentacji społecznych;
 6. prezentacja strategii na komisjach oraz uchwalenie strategii na sesji Rady Miejskiej

Regionalne Forum Terytorialne dla obszaru województwa dolnośląskiego

– podmiot opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Dolnośląskiego, stanowiący platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie strategicznych dla rozwoju regionu zagadnień.

Agnieszka Ilczuk (DOR)

• Działalność Forum obejmuje:

 1. kształtowanie przestrzeni dla wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju województwa dolnośląskiego;
 2. inicjowanie debaty na temat kierunków i form realizacji polityki rozwoju województwa dolnośląskiego;
 3. formułowanie rekomendacji na temat zmian jakie powinny być wprowadzone w polityce rozwoju województwa dolnośląskiego;
 4. ocena raportów o rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego;
 5. formułowanie opinii i rekomendacji dotyczących planu pracy i standardów metodologicznych dla Dolnośląskiego Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego;
 6. współpraca z Krajowym Forum Terytorialnym oraz z pozostałymi Regionalnymi Forami Terytorialnymi.

Komitet Sterujący do spraw opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020+

Wacław Mazur (OLG) – członek komitetu

• Działalność Komitetu obejmuje przygotowanie dokumentu – Strategia Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020+, w tym :

 1. zaopiniowanie: diagnozy, analizy SWOT, celów strategicznych i głównych wyzwań, celów operacyjnych, zadań realizujących cele operacyjne, założeń monitoringu oraz zasad wdrażania Strategii;
 2. zapoznanie się z oceną oddziaływania na środowisko;
 3. udział w konsultacjach społecznych, konferencjach i spotkaniach;
 4. współdziałanie z pozostałymi uczestnikami projektu ds. opracowania Strategii Rozwoju miasta Legnicy.

Rada Menedżerów Biznesu i Administracji

W styczniu 2013 r. p. Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka została członkiem Rady Menedżerów Biznesu i Administracji (RMBiA) Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rada Menedżerów Biznesu i Administracji skupia przedstawicieli Pracodawców oraz pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziału. Wśród członków RMBiA znaleźli się przedstawiciele banków, przedsiębiorstw i organizacji turystycznych, przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorcy i menedżerowie. Rada Menedżerów Biznesu i Administracji działa zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie, który został ustanowiony przez Dziekana Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a kadencja Rady trwa cztery lata od momentu pierwszego jej posiedzenia i upływa z końcem roku akademickiego.

Do zadań Rady Menedżerów Biznesu i Administracji należy:

 • wspieranie współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym w za-kresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • ewaluacja i doskonalenie jakości programów kształcenia w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy,
 • uczestniczenie w realizacji procesu dydaktycznego, w tym w warsztatach zastosowań ekonomicznych,
 • stwarzanie studentom Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu możliwości odbywania praktyk oraz staży zawodowych,
 • wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich,
 • uczestniczenie w najważniejszych wydarzeniach Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (np. inauguracja roku akademickiego, uroczyste wręczanie dyplomów).
 • inna działalność, określona przez członków Rady Menedżerów Biznesu i Administracji.

W 2015 r. stałym zastępcą w pracach RMBiA będzie p. Sławomir Banaszak.

Grupa robocza ds. reintegracji w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, Dział Funduszy Unijnych

Agata Girul - główny specjalista w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych – członek grupy

 • Rola grupy ds. reintegracji
 1. Wyznaczanie kierunków rozwoju ES – zgłaszanie Dolnośląskiemu Komitetowi Rozwoju Ekonomii Społecznej obszarów problemowych - włączanie DKRES w prace grupy;
 2. Analiza obszarów problemowych dotyczących podmiotów reintegracyjnych, poszukiwanie rozwiązań;
 3. Monitorowanie ekonomii społecznej (zgodnie z Regionalnym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej).

Sieć ekspertów Team Europe

Leszek Cybulski (DOR) - członek grupy

Grupa niezależnych ekspertów w sprawach dotyczących Unii Europejskiej, działająca w 11 krajach unijnych, głównie nauczycieli akademickich, ale także reprezentantów innych środowisk (ok. 45 osób w Polsce), będąca jednym z trzech elementów sieci informacyjnej powołanej przez Komisję Europejską (obok punktów Europe Direct i Centrów Dokumentacji Europejskiej); odpowiedź na potrzeby obywateli w zakresie rzetelnej informacji o UE.

Działalność ekspertów Team Europe obejmuje:

 1. wystąpienia podczas konferencji i debat publicznych organizowanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej lub Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego;
 2. udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, wypowiedzi dla mediów na tematy europejskie;
 3. różne formy pobudzania zainteresowania problematyką europejską wśród młodzieży, prowadzenie lekcji tematycznych, badania ankietowe, przygotowywanie studentów do udziału w cyklu debat oksfordzkich;
 4. opracowanie stanowisk, opinii i krótkich ekspertyz w odpowiedzi na działania władz publicznych;
 5. dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi członkami sieci, wyjazdy studyjne;
 6. przygotowywanie monografii i innych publikacji o UE.

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego

Alicja Pietrusiewicz (DOR) – członek Rady

Rada działa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w oparciu o art. 95b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1793).

Do głównych zadań Rady należy:

 1. ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, uwzględniającej stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości;
 2. omawianie prognoz, obszarów i dziedzin wymagających priorytetowej interwencji ze strony władz państwowych i samorządowych, sporządzanie wniosków będących podstawą do określenia dążeń zdrowotnych wynikających z oceny stanu zdrowotnego oraz potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych;
 3. współdziałanie z Wojewodą Dolnośląskim przy ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej i tworzeniu Mapy;
 4. dokonywanie analizy demograficznej i epidemiologicznej, stanu i wykorzystania zasobów ochrony zdrowia, jak również prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji województwa dolnośląskiego;
 5. wyrażenie opinii w sprawach przekazywanych do zaopiniowania lub konsultacji.

GUS_Komitet Redakcyjny GUS

Halina Woźniak  (p.o. DYREKTORA) członek Komitetu

Powołany zarządzeniem wewnętrznym nr 32 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie Komitetu Redakcyjnego (zmiana: zarządzenie wewnętrzne nr 32 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 07 listopada 2019 r.).

GUS_Zespół ds. opracowania koncepcji systemu sprawozdawczości wydatków rozwojowych przez polską statystykę publiczną

Danuta Komarowska – kierownik OSS - członek Zespołu

Powołany Zarządzeniem wewnętrznym nr 29 Prezesa GUS z 17.07.2018 r. w sprawie Zespołu do spraw opracowania koncepcji systemu sprawozdawczości wydatków rozwojowych przez polską statystykę publiczną (zmiana: zarządzenie wewnętrzne nr 15 Prezesa GUS z 15 kwietnia 2019 r.)

Do zadań Zespołu należy:

 1. analiza opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Klasyfikacji Wydatków Rozwojowych pod kątem możliwości jej wykorzystania przez statystykę publiczną do gromadzenia informacji o wydatkach rozwojowych; 
 2. identyfikacja ewentualnych luk informacyjnych w systemie sprawozdawczym GUS oraz pozastatystycznych źródłach danych, mogących zagrażać uzyskaniu pełnego zakresu informacyjnego Klasyfikacji Wydatków Rozwojowych;
 3. określenie możliwości pozyskiwania danych o wydatkach rozwojowych w układzie klasyfikacji (lub zbliżonym) od jednostek sektora rządowego i samorządowego, które nie stosują klasyfikacji budżetowej;
 4. przegląd istniejących baz danych i systemów sprawozdawczych istniejących w GUS pod kątem wykorzystania na potrzeby analiz wydatków rozwojowych;
 5. wypracowanie warunków współpracy instytucjonalnej z innymi podmiotami administracji publicznej - gestorami danych z zakresu wydatków rozwojowych;
 6. wypracowanie koncepcji systemu sprawozdawczości wydatków rozwojowych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

GUS_Zespół ds. reorganizacji systemu badań statystycznych

Podzespół ds. obsługi klientów, Grupa ds. specyfikacji potrzeb użytkowników

Alicja Pietrusiewicz  (DOR) – członek grupy

Katarzyna Rypuła (OBL) – członek grupy

Powołany zarządzeniem wewnętrznym nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22.03.2013 r.  sprawie Programu „Koncepcja organizacji badań statystycznych".

Działalność zespołu obejmuje:

 1. zaprojektowanie i wdrożenie wielokanałowego badania potrzeb różnych grup użytkowników;
 2. wdrożenie mechanizmów umożliwiających analizę wykorzystania informacji produkowanych przez statystykę publiczną;
 3. opracowanie i wdrożenie procedur oceny i kwalifikacji potrzeb oraz podejmowania decyzji o ich uwzględnieniu w procesie produkcji statystycznej;
 4. antycypowanie potrzeb użytkowników.

GUS_Zespół ds. Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych

Bogumiła Szalla (OSS) – członek zespołu

Martyna Rożynek (OSS) – członek zespołu

Zarządzenie wewnętrzne nr 24 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2.07.2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych.

Działalność zespołu obejmuje: koordynację wymiany informacji między organami administracji rządowej oraz NBP, przygotowywanie propozycji rozwiązań metodologicznych i organizacyjnych oraz przedkładanie wniosków dotyczących:

a)   zakresu instytucjonalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, określonego zgodnie z metodologią ESA;

b)  tablic oraz kwestionariuszy notyfikacji fiskalnej deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w podziale na podsektory;

c)   rocznych i kwartalnych rachunków niefinansowych i finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych w podziale na podsektory;

d)  danych z sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z wymogami programu transmisji danych ESA oraz innych regulacji prawnych Unii Europejskiej;

e)   sprawozdawczości budżetowej niezbędnej do opracowywania statystyk podsektora instytucji rządowych, podsektora instytucji samorządowych oraz podsektora ubezpieczeń społecznych (sprawozdania Rb i bilanse) – rocznej, kwartalnej i miesięcznej,

f)    sprawozdawczości jednostek posiadających osobowość prawną, należących do sektora instytucji rządowych i samorządowych, określonego zgodnie z metodologią ESA;

g)   rocznych danych z zakresu statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z wymogami Europejskiego Banku Centralnego;

h)  danych rocznych i miesięcznych o finansach sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii Międzynarodowego Funduszu Walutowego;

i)    klasyfikacji budżetowej;

j)    przygotowywania misji dialogu, w tym dotyczących danych źródłowych oraz misji metodologicznych;

k)   formułowania propozycji zmian  aktów prawnych Unii Europejskiej i krajowych aktów prawnych dotyczących statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych.

GUS_Zespół ds. wdrożenia elektronicznych metod do badania Budżety gospodarstw domowych

Monika Zacharska  (WBA)   – członek Zespołu

Do zadań zespołu należy:

 1. Analiza i weryfikacja rezultatów po wdrożeniu w 2017 r. nowych elektronicznych metod zbierania danych do badania Budżety gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem zbierania danych do książeczek BR-01 gospodarstw domowych metodą CAII.
 2. Opracowanie i wdrożenie zmian do metodologii badania na 2018 r. w zakresie przeniesienia pytań dotyczących wydatków mieszkaniowych z BR-01a do BR-01; zmiany kwestionariusza BR-04 – dodanie działu (modułu), dotyczącego zasobności gospodarstwa domowego.
 3. Opracowanie i wdrożenie nowego sposobu realizacji kwestionariusza BR-04 według przyjętego planu wdrożenia: dla gosp. dom. z podpróbki badanej po raz 1 będą realizowane dz. 2 – wyposażenie i dz. 3 – rozchody rzadkie; dla gosp. dom. z podpróbki badanej po raz 2 będą realizowane dz. 3 – rozchody rzadkie i dz. 4 – zasobność.

GUS_Zespół ds. modernizacji polityki publikacyjnej statystyki publicznej

Aneta Madajczak (DOR) - członek zespołu

Zarządzenie wewnętrzne nr 33 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.07.2018 r. w sprawie Zespołu do spraw modernizacji polityki publikacyjnej statystyki publicznej.

Celem pracy Zespołu jest opracowanie kompleksowej polityki publikacyjnej, służącej doskonaleniu wizerunku statystyki publicznej. Cel główny jest realizowany poprzez opracowanie rekomendacji rozwojowych w zakresie standardów publikacyjnych oraz przygotowanie wytycznych dla unowocześnienia, usprawnienia i zwiększenia efektywności procesów publikacyjno-wydawniczych.

Do zadań Zespołu należy:

 1. opracowanie wytycznych w zakresie układu i szaty graficznej publikacji, zapewniających jednolitą identyfikację wizualną wydawnictw służb statystyki publicznej;
 2. opracowanie ramowych zasad działalności publikacyjnej służb statystyki publicznej, związanych z przygotowywaniem, wydawaniem i upowszechnianiem publikacji statystycznych;
 3. opracowanie wytycznych redakcyjnych i edytorskich dla publikacji statystycznych;
 4. przygotowanie zaleceń dotyczących wizualnej prezentacji danych w opracowaniach służb statystyki publicznej;
 5. zebranie dobrych praktyk dla tworzenia publikacji cyfrowych;
 6. opracowanie kompleksowego zbioru zasad kształtujących politykę publikacyjną służb statystyki publicznej;
 7. upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie działalności publikacyjnej.

GUS - Zespół do spraw statystyki niepełnosprawności

Powołany zarządzeniem wewnętrznym nr 45 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 października  2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw statystyki niepełnosprawności (zmiany: zarządzenie wewnętrzne nr 50 z dnia 3 grudnia 2018 r., zarządzenie wewnętrzne nr 11 z dnia 20 marca 2019 r., zarządzenie wewnętrzne nr 18 z dnia 5 czerwca 2019 r., zarządzenie wewnętrzne nr 22 Prezesa GUS z dnia 19 lipca 2019 r.).

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Statystycznego we Wrocławiu:

Agata Girul - główny specjalista w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych.

 1. Celem działania Zespołu jest wsparcie rozwoju statystyki niepełnosprawności.
 2. Do zadań Zespołu należy:
 1. analiza istniejących definicji w obszarze statystyki niepełnosprawności;
 2. identyfikacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej w obszarze statystyki niepełnosprawności;
 3. identyfikacja administracyjnych źródeł danych w obszarze statystyki niepełnosprawności;
 4. opracowanie kierunków rozwoju działań zmierzających do pozyskania zasobów informacyjnych dla potrzeb prowadzenia przez statystykę publiczną badań dotyczących statystyki niepełnosprawności.

GUS_Zespół projektowy - Narodowe spisy powszechne

Zespół ds. udostępniania danych

Katarzyna Rypuła (OBL) – trener wewnętrzny

Zespół ds. jakości

Agata Girul - główny specjalista w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych – członek zespołu

Zespół ds. e-learningu, m-learningu dla rachmistrzów spisowych

Magdalena Klimek - starszy specjalista w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych – członek zespołu

Zespół ds. promocji spisów

Alicja Pietrusiewicz - główny specjalista w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych – członek zespołu

Do góry