Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Udział w zespołach zewnętrznych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zespół ds. Strategii rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2025

Sławomir Banaszak (OJG) – członek zespołu

Działalność zespołu obejmuje przygotowanie dokumentu – Strategia Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2025, w tym :

 1. opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej miasta wraz z uwzględnieniem realizacji obowiązującej strategii;
 2. przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących strategii;
 3. opracowanie wstępnej wersji strategii, w tym wypracowanie misji i celów rozwoju;
 4. przeprowadzenie prezentacji dotyczącej projektu strategii;
 5. wprowadzanie zmian do projektu strategii wynikających z prezentacji społecznych;
 6. prezentacja strategii na komisjach oraz uchwalenie strategii na sesji Rady Miejskiej

Regionalne Forum Terytorialne dla obszaru województwa dolnośląskiego

– podmiot opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Dolnośląskiego, stanowiący platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie strategicznych dla rozwoju regionu zagadnień.

Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka (DYREKTOR URZĘDU) – członek Forum
Agnieszka Ilczuk (DOR) – stały zastępca członka Forum

• Działalność Forum obejmuje:

 1. kształtowanie przestrzeni dla wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju województwa dolnośląskiego;
 2. inicjowanie debaty na temat kierunków i form realizacji polityki rozwoju województwa dolnośląskiego;
 3. formułowanie rekomendacji na temat zmian jakie powinny być wprowadzone w polityce rozwoju województwa dolnośląskiego;
 4. ocena raportów o rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego;
 5. formułowanie opinii i rekomendacji dotyczących planu pracy i standardów metodologicznych dla Dolnośląskiego Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego;
 6. współpraca z Krajowym Forum Terytorialnym oraz z pozostałymi Regionalnymi Forami Terytorialnymi.

Komitet Sterujący do spraw opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020+

Wacław Mazur (OLG) – członek komitetu

• Działalność Komitetu obejmuje przygotowanie dokumentu – Strategia Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020+, w tym :

 1. zaopiniowanie: diagnozy, analizy SWOT, celów strategicznych i głównych wyzwań, celów operacyjnych, zadań realizujących cele operacyjne, założeń monitoringu oraz zasad wdrażania Strategii;
 2. zapoznanie się z oceną oddziaływania na środowisko;
 3. udział w konsultacjach społecznych, konferencjach i spotkaniach;
 4. współdziałanie z pozostałymi uczestnikami projektu ds. opracowania Strategii Rozwoju miasta Legnicy.

Rada Menedżerów Biznesu i Administracji

W styczniu 2013 r. p. Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka została członkiem Rady Menedżerów Biznesu i Administracji (RMBiA) Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rada Menedżerów Biznesu i Administracji skupia przedstawicieli Pracodawców oraz pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziału. Wśród członków RMBiA znaleźli się przedstawiciele banków, przedsiębiorstw i organizacji turystycznych, przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorcy i menedżerowie. Rada Menedżerów Biznesu i Administracji działa zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie, który został ustanowiony przez Dziekana Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a kadencja Rady trwa cztery lata od momentu pierwszego jej posiedzenia i upływa z końcem roku akademickiego.

Do zadań Rady Menedżerów Biznesu i Administracji należy:

 • wspieranie współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym w za-kresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • ewaluacja i doskonalenie jakości programów kształcenia w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy,
 • uczestniczenie w realizacji procesu dydaktycznego, w tym w warsztatach zastosowań ekonomicznych,
 • stwarzanie studentom Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu możliwości odbywania praktyk oraz staży zawodowych,
 • wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich,
 • uczestniczenie w najważniejszych wydarzeniach Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (np. inauguracja roku akademickiego, uroczyste wręczanie dyplomów).
 • inna działalność, określona przez członków Rady Menedżerów Biznesu i Administracji.

W 2015 r. stałym zastępcą w pracach RMBiA będzie p. Sławomir Banaszak.

Do góry