Dojazdy do pracy są bardzo ważnym zagadnieniem analiz lokalnych rynków pracy, w tym szczególnie analiz z zakresu mobilności przestrzennej osób zatrudnionych, przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, a także analiz dotyczących powiązań między gminami.

***

Przedstawione w niniejszym opracowaniu zjawisko dojazdów do pracy opiera się na wynikach badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 r. na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zebrane dane umożliwiły identyfikację terytorialną miejsc pracy osób pracujących (pracowników najemnych) poza jednostką administracyjną zamieszkania. Informacja ta w połączeniu z danymi o miejscu zamieszkania tych osób pozwala wyznaczać natężenie i kierunki przepływów ludności związanych z pracą, a także scharakteryzować dojeżdżających według płci i wieku.
Niniejsze opracowanie ukazuje zjawisko dojazdów do pracy w województwie dolnośląskim według gmin na tle pozostałych województw z uwzględnieniem przepływów między częścią miejską i wiejską wszystkich gmin miejsko-wiejskich.