W październiku 2022 r. w województwie dolnośląskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób wyniosło 7293,03 zł. Było ono o 22,8% wyższe od mediany wynagrodzeń, która w analizowanym miesiącu ukształtowała się na poziomie 5936,74 zł. Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie dolnośląskim było 2. najwyższym w kraju. Tylko zatrudnieni jako przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz specjaliści zarabiali więcej niż przeciętna w województwie.