Wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie struktury ludności według stanu cywilnego, podobnie jak wyniki NSP 2011, wykazały, że najbardziej liczną grupą wśród osób w wieku 15 lat i więcej stanowiły nadal osoby pozostające w związku małżeńskim – 50,8% (1258 tys. osób). Województwo dolnośląskie wyróżniało się najniższym odsetkiem osób w stanie małżeńskim (przy przeciętniej wielkości w kraju na poziomie 54,0% oraz najwyższej 57,0% w województwie podkarpackim). Kawalerowie oraz panny stanowili w województwie 31,1% (w kraju 29,1%) i była to najwyższa wielkość wśród województw (przy najniższej 26,9% w województwie śląskim). Kolejne dwie grupy, osoby owdowiałe oraz osoby rozwiedzione stanowiły odpowiednio 8,3% oraz 9,5%, przy zbliżonych odsetkach w skali kraju – 8,5% oraz 7,6%.