Population, vital statistics and migration in dolnoślaskie voivodship in 2012

View QR Code A A A save as pdf print
Date of publication: 29.11.2013

Niniejsza publikacja przedstawia wyniki bilansu ludności, który został sporządzony według stanu w dniu 31.12.2012 r. dla wszystkich jednostek podziału administracyjnego województwa. Bilans ten został opracowany przy przyjęciu za bazę do obliczeń wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.
Publikacja składa się z uwag metodycznych, syntetycznego opisu wyników badań oraz części tabelarycznej stanowiącej zasadniczą część opracowania. W uwagach metodycznych przedstawiono źródła informacji wykorzystywanych w publikacji oraz definicje pojęć i wskaźników. Syntetyczny opis wyników badań przedstawia charakterystykę procesów demograficznych w województwie dolnośląskim.
Podstawową – tabelaryczną część publikacji poprzedzają tablice przeglądowe zawierające wybrane informacje o stanie, ruchu ludności i natężeniu zjawisk demograficznych w latach 2005–2012, przedstawiające województwo dolnośląskie na tle kraju i innych województw oraz prezentujące ważniejsze dane o podregionach. Informacje demograficzne zawarte w tablicach szczegółowych podzielono na cztery główne działy, w których kolejno zaprezentowano: stan i strukturę ludności; małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia i zgony; migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały oraz informacje dotyczące ludności zameldowanej na pobyt czasowy .

By: voivodship, subregions, powiats, gminas
up