Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje Ogólne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyczny młodzieżowy debiut naukowy Baner

Informacje ogólne link Kalendarium link Nagrody link
Organizatorzy link Źródła link Kontakt link

Konkurs na opracowanie artykułu przedstawiającego DEMOGRAFICZNY OBRAZ DOLNEGO ŚLĄSKA OCZAMI MŁODYCH BADACZY, w oparciu o zasoby informacyjne statystyki publicznej, to wydarzenie regionalne, którego celem jest upowszechnienie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat zasobów informacyjnych statystyki publicznej i możliwości ich wykorzystania, rozwijanie umiejętności z zakresu analizy statystycznej i wnioskowania, przy jednoczesnym upowszechnianiu wiedzy o województwie dolnośląskim. Dodatkowo, Zwycięzca konkursu będzie miał możliwość zadebiutowania w czasopiśmie o profilu naukowym.

Jeśli chcesz sprawdzić się w roli Młodego Naukowca to jest to Konkurs idealny dla Ciebie.

Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody.


  WYNIKI KONKURSU

Jury Konkursu, w składzie:

 • dr hab. Edyta Mazurek, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Przewodnicząca Jury
 • dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE, Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Stańczyk, Uniwersytet Wrocławski
 • Halina Woźniak, Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 • Agnieszka Ilczuk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 • Alicja Pietrusiewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 • dr Leszek Cybulski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 • Piotr Pawliczek, Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 • Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

zdecydowało nie przyznawać Uczestnikom konkursu miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego w związku z tym, że żadna z nadesłanych prac nie spełniała w całości wymogów Regulaminu Konkursu.

Jury przyznało natomiast dwa wyróżnienia:

 • dla Weroniki Kęski z Technikum Reklamy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu - za zachowanie struktury i wymogów edycyjnych odpowiednich dla artykułu naukowego oraz za jego przygotowanie w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej,
 • dla Daniela Nowaka z Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze - za umiejętną interpretację danych statystycznych oraz swobodę językową i lekkość wyrażania myśli.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie oraz pracę włożoną w przygotowanie artykułów. Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych konkursach. Zadanie Konkursowe

W ramach Konkursu Uczestnik ma opracować pracę konkursową będącą artykułem w tematyce nawiązującej do tematu głównego DEMOGRAFICZNY OBRAZ DOLNEGO ŚLĄSKA OCZAMI MŁODYCH BADACZY, w oparciu o zasoby informacyjne statystyki publicznej, z zastosowaniem wybranych metod analizy statystycznej i graficznej prezentacji danych.

Praca konkursowa to artykuł, w którym Uczestnik przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia nawiązujący do tematyki związanej z demografią.

Zagadnienia demograficzne mogą dotyczyć: ludności (osób, rodzin, gospodarstw domowych), ruchu naturalnego, migracji, ale także struktur społecznych, oddziaływań społecznych i socjologicznych, przestrzennego rozmieszczenia ludności, zmian demograficznych w ujęciu czasowym oraz innych wybranych przez Uczestnika zagadnień, w tym spisów powszechnych.

Artykuł musi zwierać w sobie aspekt innowacyjny ujęcia tematu.

Artykuł powinien zostać opracowany z wykorzystaniem danych statystycznych pochodzących z zasobów informacyjnych statystyki publicznej. Dane wykorzystane w artykule mogą pochodzić również

z innych źródeł informacji, a także z własnego badania ankietowego przygotowanego na potrzeby opracowania Pracy konkursowej.

Artykuł powinien być przygotowany według szablonu stanowiącego Załącznik nr 2.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 10 stron w szablonie.

Artykuł może być przygotowany w języku polskim i/lub angielskim. Wersja angielska artykułu będzie dodatkowo punktowana.


 Uczestnicy

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa dolnośląskiego.
 • Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 • Praca konkursowa powinna być przygotowana tylko przez jednego Uczestnika i może być napisana może być napisana we współpracy z Opiekunem/Nauczycielem.
 • Każdy Uczestnik musi posiadać status ucznia szkoły ponadpodstawowej, zarówno w dniu zgłoszenia, jak i w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 • Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu wraz z jego załącznikami.
 • Wszystkim Uczestnikom przysługują jednakowe pakiety informacyjne i promocyjne dostarczone przez Organizatora.

 Zgłoszenia

 • Rekrutacja odbędzie się w terminie określonym w Załączniku nr 1.
 • Zgłoszeń do Konkursu należy dokonywać na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3, udostępnionym na stronie internetowej Konkursu.
 • Zgłoszenia udziału Uczestnika w Konkursie dokonuje Opiekun/Nauczyciel danej szkoły.
 • Organizatorzy odmawiają przyjęcia zgłoszenia, jeżeli nie odpowiada ono przepisom Regulaminu lub jest z innych przyczyn niedopuszczalne, w szczególności niekompletne. Organizatorzy zawiadamiają zgłaszającego o przyczynie odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Warunkiem skuteczności zgłoszenia jest dołączenie oświadczenia podpisanego przez Uczestnika oraz jego Opiekuna na formularzach stanowiących Załączniki 3a i 3b, które zawierają akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Warunki przetwarzania danych osobowych określa Załącznik 3c.
 • Zgłoszenia należy przekazać Koordynatorowi Konkursu pocztą elektroniczną (skany).
 • Dane kontaktowe podane w zgłoszeniu służą do przekazywania wszystkich informacji związanych
  z uczestnictwem w Konkursie.
 • Uczestnicy zobowiązują się do bieżącego zapoznawania się z komunikatami publikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Konkursu.

 Ogólne zasady oceniania Pracy konkursowej

 • Poprawność i poziom merytoryczny Pracy konkursowej.
 • Właściwy dobór i aktualność danych wykorzystanych w artykule.
 • Prezentacja graficzna - poprawność i sposób wizualizacji danych.
 • Dobór i wykorzystanie literatury związanej z tematyką artykułu.
 • Prawidłowe określenie źródła danych.
 • Kreatywność i pomysł na artykuł.
 • Aspekt innowacyjny ujęcia tematu.
 • Wersja językowa artykułu (wersja angielska będzie dodatkowo punktowana).

 Jury

W skład Jury wchodzą:

 • eksperci w zakresie badań regionalnych
 • eksperci w zakresie zagadnień demograficznych
 • eksperci w zakresie statystyki

Do góry