Krótka informacja zawierająca podstawowe dane charakteryzujące sytuację demograficzną w województwie dolnośląskim w 2020 r., tj. liczbę ludności według stanu w dniu 31 grudnia, liczbę urodzeń, zgonów, przyrost naturalny oraz saldo migracji odnotowane w ciągu roku, a także dynamikę ww. wartości w porównaniu do poprzedniego roku.

Rok 2020 był kolejnym, w którym w województwie dolnośląskim odnotowano zmniejszenie się liczby ludności w porównaniu do roku poprzedniego. Zarejestrowano mniej nowo zawartych małżeństw oraz urodzeń żywych, natomiast znacznie więcej  zgonów.

Dolnośląskie należało do województw, w których saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały należało do najwyższych w kraju.