Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf DrukujINFORMACJE OGÓLNE

 

Statystyczny Turniej Debat Oksfordzkich to wydarzenie regionalne, którego celem jest rozwinięcie umiejętności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w zakresie publicznego przemawiania i nauki merytorycznego, przejrzystego prowadzenia sporu przy jednoczesnym upowszechnianiu wiedzy o województwie dolnośląskim, Polsce i Europie, z wykorzystaniem dostępnych danych statystycznych.

 

ZMIANA!

Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, w trosce o zdrowie nas wszystkich, Organizatorzy Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich podjęli decyzję o zmianie terminów Turniejów Eliminacyjnych i Turnieju Finałowego.

Nowe terminy Zawodów zostały podane w Kalendarium i w Załączniku nr 1.

 

 Struktura Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich

1. Turniej składa się z następujących etapów:

a) Turniejów Eliminacyjnych (zwanych dalej Eliminacjami) odbywających się we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

b) Turnieju Finałowego (zwanego dalej Finałem) odbywającego się we Wrocławiu.

2. W jednym Turnieju Eliminacyjnym mogą startować nie więcej niż 4 drużyny, a każda szkoła może wystawić maksymalnie trzy drużyny.

3. W zależności od liczby zgłoszeń i ich struktury mogą ulec zmianie miejsca rozgrywania Turniejów Eliminacyjnych, a ich liczba może być mniejsza od 4.

4. W Finale wystartują 4 drużyny

5. W każdym etapie Turnieju drużyny uczestniczą maksymalnie w 3 debatach.


 Uczestnicy

1. Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego.

2. Debaty odbywają się w języku polskim.

3. W eliminacjach bierze udział nie więcej niż 16 drużyn.

4. Drużyna składa się z czterech osób, w tym Kapitana.

5. Drużyna reprezentuje szkołę. Skład drużyny mogą stanowić uczniowie z różnych klas danej szkoły.

6. Wszyscy członkowie drużyny muszą posiadać status ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej zarówno w dniu zgłoszenia, jak i w dniu rozpoczęcia Turnieju. Status ucznia stwierdza się na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej, która winna być okazana na żądanie organizatorów.

7. W ramach Turnieju można być członkiem tylko jednej drużyny.

8. Uczestnicy są obowiązani:

a) przestrzegać postanowień Regulaminu oraz jego załączników;

b) zachowywać się w sposób godny i właściwy dla rangi Turnieju;

c) przestrzegać powszechnie przyjętych zasad fair-play.

9. Wszystkim uczestnikom przysługują jednakowe pakiety informacyjne i promocyjne, dostarczone przez Organizatora.

10. Uczestnikami Turnieju są również Mentorzy – opiekunowie drużyn. Mogą nimi być nauczyciele lub inne osoby upoważnione przez szkołę. Jeden Mentor może opiekować się tylko jedną drużyną.

11. Główne zasady dotyczące pomocy Mentorów dla drużyn są następujące:

a) wyjaśniają członkom zespołu podstawowe zasady uczestnictwa w Turnieju, zwracając uwagę na ważne kwestie regulaminowe dotyczące przebiegu debat i ich punktowania;

b) po ogłoszeniu przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu tez (tematów) debat mogą wskazywać uczestnikom źródła danych pozwalające na właściwe przygotowanie się do Turnieju;

c) mogą konsultować linię argumentacyjną po jej samodzielnym przygotowaniu przez uczestników, a także strategię przebiegu debat;

d) nie biorą czynnego udziału w debatach;

e) towarzyszą i opiekują się uczestnikami w trakcie Eliminacji i Finału.


 Zasady zgłoszeń

1. Rekrutacja odbędzie się w terminie określonym w Załączniku nr 1.

2. Zgłoszeń do Turnieju należy dokonywać w trakcie trwania rekrutacji na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2.

3. O dopuszczeniu drużyny do udziału w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Jeżeli w chwili zgłoszenia drużyny wszystkie dostępne miejsca są zajęte, drużynę umieszcza się na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji drużyn dopuszczonych do udziału w Turnieju, ich miejsca zajmują kolejne drużyny z listy rezerwowej.

5. Organizatorzy informują drużynę o aktualnym statusie jej zgłoszenia drogą mailową niezwłocznie po:

a) przyjęciu zgłoszenia;

b) odmowie przyjęcia zgłoszenia;

c) późniejszej zmianie statusu zgłoszenia, w szczególności uzyskania prawa udziału w turnieju po przeniesieniu z listy rezerwowej.

6. Organizatorzy odmawiają przyjęcia zgłoszenia, jeżeli nie odpowiada ono przepisom Regulaminu lub jest z innych przyczyn niedopuszczalne, w szczególności niekompletne lub zawiera nieprawdziwe informacje. Organizatorzy zawiadamiają zgłaszającego o przyczynie odmowy przyjęcia zgłoszenia.


 Formularz zgłoszeniowy

1. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza, stanowiącego Załącznik nr 2, udostępnionego na stronie internetowej Turnieju.

2. Warunkiem skuteczności zgłoszenia drużyny jest dołączenie 5 oświadczeń podpisanych przez uczestników na formularzach stanowiących załączniki 2a i 2b, które zawierają akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Warunki przetwarzania danych osobowych określa załącznik 2c.

3. Zgłoszenia należy przekazać Koordynatorowi Turnieju osobiście lub pocztą elektroniczną jako skan. Przy zgłoszeniu elektronicznym drużyna jest zobowiązana do dostarczenia oryginałów zgłoszeń w dniu pierwszej debaty.

4. Postanowienia punktu 3 dotyczą także sytuacji zmiany składu drużyny w stosunku do dokonanego zgłoszenia. Skład drużyny może ulec zmianie najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej debaty Turnieju.

5. Nie ma możliwości zastąpienia członka drużyny uczestniczącego w pierwszym etapie Turnieju Eliminacyjnego przez inną osobę w jego drugim etapie lub w Finale. W udokumentowanych przypadkach choroby uczestnika lub zbieżności terminów finałów innych konkursów przeznaczonych dla tej samej grupy uczestników, dopuszczalny będzie udział drużyny w składzie 3 osób. W takim przypadku jeden z uczestników będzie występować w dwóch rolach. Postanowienie to nie ma zastosowania dla pierwszego etapu Turnieju Eliminacyjnego, w którym drużyna występuje w składzie 4 osób.

6. Dane kontaktowe podane w zgłoszeniu, służą do przekazywania wszystkich informacji związanych z uczestnictwem w Turnieju.

7. Uczestnicy zobowiązują się do bieżącego zapoznawania się z komunikatami publikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Turnieju.


 Szkolenia dla Mentorów

1. Szkolenia dla Mentorów służą rozwianiu wątpliwości regulaminowych i praktycznemu przetestowaniu przebiegu debat. Udział w szkoleniach jest zalecany, ale nie jest obowiązkowy.

2. Szkolenia odbędą się w siedzibie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz w zależności od potrzeb w jego oddziałach w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze. Przewidywany czas szkolenia – 3 godziny.

3. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie zamieszczony na stronie internetowej Turnieju oraz dostarczony Mentorom na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.


 Przebieg Eliminacji

1. Organizatorzy dokonują przydziału drużyn do określonych w § 2 miast, w których rozgrywane będą Turnieje Eliminacyjne, zgodnie z zasadą bliskości terytorialnej z uwzględnieniem następujących warunków:

a) w przypadku zgłoszenia się do Turnieju od 25 do 32 drużyn zostaną zorganizowane 4 Turnieje Eliminacyjne.

b) gdy do Turnieju zgłosi się mniej drużyn niż 25, liczba organizowanych Turniejów Eliminacyjnych może zostać odpowiednio zmniejszona.

c) w każdym Turnieju Eliminacyjnym może rywalizować od 2 do 8 drużyn, dla których tworzy się jedną lub dwie grupy.

d) w przypadku udziału dużej liczby drużyn z danej części województwa dolnośląskiego o ich przydziale do najbliższego miasta, w którym będzie rozgrywany Turniej Eliminacyjny decyduje kolejność zgłoszeń.

e) Organizatorzy poinformują wszystkie drużyny o przydziale do poszczególnych Turniejów Eliminacyjnych niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

2. Najpóźniej w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia danego etapu Turnieju organizatorzy podają uczestnikom do wiadomości:

a) szczegółowy harmonogram Turnieju,

b) składy grup w Eliminacjach,

c) tezy (tematy) trzech debat przypisanych do danego etapu Turnieju.

3. Rywalizacja odbywa się zasadniczo w grupach obejmujących 4 drużyny, lecz w zależności od liczby zgłoszeń:

a) grupy mogą liczyć mniej niż 4 drużyny;

b) wyjątkowo w przypadku uczestnictwa w Turnieju Eliminacyjnym 5 drużyn rywalizacja odbywa się w grupie pięciodrużynowej.

4. Gdy liczba drużyn W Turnieju Eliminacyjnym wynosi od 6 do 8, tworzy się 2 grupy, a Eliminacje mają charakter dwustopniowy.

a) drużyny uczestniczące w poszczególnych Turniejach Eliminacyjnych zostają podzielone na grupy w drodze losowania.

b) do drugiej rundy Eliminacji awansują drużyny z pierwszych i drugich miejsc obu grup.

c) do Finału awansuje zwycięzca drugiej rundy Eliminacji.

5. Gdy w Turnieju Eliminacyjnym uczestniczy nie więcej niż 5 drużyn tworzy się jedną grupę, a Eliminacje mają charakter jednostopniowy. Zwycięzca grupy awansuje od razu do Finału.

6. Drużyny rywalizują w grupach systemem „każda z każdą”. Wyjątkiem od tej zasady jest rywalizacja w grupie pięciodrużynowej, w której każda drużyna odbywa 2 debaty z wylosowanymi przeciwnikami.


 Ogólne zasady oceniania

1. W trakcie Eliminacji i Finału drużyny będą oceniane systemem punktowym przez wskazanych przez Organizatora Jurorów. Szczegółowe zasady oceniania zamieszczone są w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. W celu wyłonienia zwycięzcy pojedynku, gdy drużyny uzyskają jednakową liczbę punktów, przeprowadzana jest dogrywka, w której bierze udział jedna osoba wskazana przez drużynę. Jury musi wyłonić zwycięzcę tego pojedynku.

3. O awansie decyduje w pierwszej kolejności liczba zwycięstw, a w drugiej kolejności liczba punktów.

4. Przy klasyfikacji drużyn o jednakowej liczbie punktów o kolejności miejsc decydują kolejno:

a) punkty za umiejętne wykorzystanie danych statystycznych;

b) punkty za argumentację;

c) punkty za kontrargumentację;

d) punkty za spójność przekazu;

e) losowanie.


 Przebieg Finału

1. Finał Turnieju odbędzie się we Wrocławiu.

2. W Finale występują 4 drużyny - zwycięzcy czterech Turniejów Eliminacyjnych.

3. Jeśli zostaną rozegrane 3 Turnieje Eliminacyjne, grupę finałową uzupełni ta drużyna z drugich miejsc, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w debatach ze zwycięzcami Turniejów Eliminacyjnych.

4. Finał rozegrany będzie systemem pucharowym:

a) na zasadzie losowania 4 drużyny podzielone będą na 2 pary, a następnie zwycięzcy tych pojedynków odbędą Debatą Finałową;

b) zwycięzcą Turnieju zostanie zwycięzca Debaty Finałowej, a trzecie miejsce zajmie przegrana drużyna, która zdobędzie więcej punktów.

5. W Turnieju Finałowym obowiązują identyczne zasady punktowania, jak w Turniejach Eliminacyjnych.


 Format debaty

1. Format debaty obowiązujący podczas Turnieju określa niniejszy Regulamin oraz Załącznik nr 3 „Szczegółowe Zasady Debaty”.

2. W debacie udział biorą dwie strony określane Drużyną Propozycji i Drużyną Opozycji.

3. Debata odbywa się nad tezą.

4. Debatę prowadzi Marszałek Turnieju . Marszałek może wykonywać swoje zadania przy asyście Sekretarza.

5. Przebieg debaty obejmuje:

a) rozpoczęcie, w tym przedstawienie drużyn i przywołanie podstawowych zasad;

b) wystąpienia mówców;

c) ocena wystąpień;

d) ogłoszenie wyniku i udzielanie informacji zwrotnych.

6. Mówcy występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy propozycji.

7. Czas wystąpienia mówcy nie może przekroczyć 5 minut.

8. Jeśli warunki lokalowe na to pozwolą, debaty eliminacyjne i finałowe odbędą się przy udziale publiczności.

Do góry