Informacja zawiera podstawowe dane o wskaźnikach charakteryzujących stan zdrowia populacji województwa dolnośląskiego, a także ocenę jej starzenia się. 

Mediana wieku w 2019 r. wyniosła 42,0 lata i była wyższa niż w latach poprzednich. Należała także do wysokich w porównaniu z innymi województwami.

Wskaźnik obciążenia demograficznego wyniósł 28,7 i należał do jednego z najwyższych w kraju.

Dane dotyczące przeciętnego trwania życia w zdrowiu pochodzą z badania ankietowego EU-SILC – Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności. Badaniem objęte są osoby dorosłe w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach domowych. Jest to dobrowolne, reprezentacyjne badanie ankietowe.

Pod względem długości trwania życia w zdrowiu mężczyzn w momencie narodzin województwo dolnośląskie znajdowało się na przedostatnim miejscu w kraju, a kobiet – na 11. miejscu.