Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Jak zamówić dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje statystyczne można uzyskać przez:

 1. kontakt bezpośredni lub telefoniczny z Informatorium Statystycznym
 2. złożenie pisemnego zamówienia

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

50-950 Wrocław ul. Oławska 31

e-mail: ,

faks: 71 3716 360

Zamówienie powinno zawierać:

 • zakres tematyczny poszukiwanych danych lub konkretny wskaźnik,
 • zasięg terytorialny,
 • szereg czasowy danych,
 • nazwisko i imię oraz adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu na dane  dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.).

W celu zamówienia danych z rejestru REGON można wykorzystać Wniosek o udostępnienie danych z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON: (Wniosek – word)

Informujemy, że wszelkie dane osobowe pozyskane w procesie realizacji zamówienia przetwarzane będą  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/rodo/ i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu https://wroclaw.stat.gov.pl/rodo/ .

Przyjmowane są zamówienia na:

 • niepublikowane dane statystyczne,
 • dane z rejestru REGON,
 • rozszerzony zakres rejestru TERYT - systemy SIMC, BREC i NOBC.

Zakres i forma udostępniania informacji

Zakres i formę udostępnianych informacji statystycznych określa Program badań statystycznych zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów.

Informacje udostępniane są w formie:

 • wydawnictw (opracowania, publikacje),
 • komunikatów prasowych i informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu,
 • informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub korespondencyjnie,
 • realizowanych zleceń na indywidualne zamówienie,
 • informacji zamieszczonych w Internecie.

Wszystkie inne agregacje danych statystycznych poza tymi, które wymieniono w Programie  mogą być wykonywane (przy zachowaniu tajemnicy statystycznej) na specjalne zamówienie odbiorcy za odpłatnością.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z obowiązującą ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (https://bip.stat.gov.pl/prawo/akty-prawne/ustawa-o-statystyce-publicznej/) Główny Urząd Statystyczny zapewnia:

 • równoprawny
   
 • równoczesny
   
 • równorzędny dostęp do informacji statystycznych

Wszystkie informacje uzyskane z badań, prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych, mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej, niezależnie od tego, kto je prowadzi. Wszystkie organy prowadzące badania w trybie ustawy o statystyce publicznej stosują obowiązujące standardy klasyfikacyjne oraz udostępniają wyniki badań służbom statystyki publicznej, a także przekazują je w porozumieniu z GUS organizacjom międzynarodowym. Wszelkie informacje zebrane i gromadzone w innych formach przez organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucje rządowe, organy prowadzące rejestry i Narodowy Bank Polski − na podstawie przepisów innych niż ustawa o statystyce publicznej −  nie są danymi statystyki publicznej. Tego rodzaju informacje są danymi informacyjnych systemów administracyjnych.


Zebrane w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe identyfikowalne podlegają bezwzględnej ochronie (art.10 ustawy).


Dane jednostkowe identyfikowalne nie mogą być publikowane ani udostępniane − mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).


Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych dane statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania z konkretną osobą fizyczną oraz informacje i dane statystyczne charakteryzujące wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości.


W przypadku podmiotów gospodarki narodowej informacje i dane statystyczne mogą być publikowane, jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania danego podmiotu wyraziła zgodę na opublikowanie określonych danych charakteryzujących wyniki ekonomiczno-finansowe tego podmiotu.

Do góry