W tym roku Dzień Statystyki Polskiej obchodzony jest po raz trzynasty. W grudniu 2008 r. Rada Główna Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podjęli uchwałę o ustanowieniu 9 marca Dniem Statystyki Polskiej. Święto ustanowione zostało na pamiątkę sesji Sejmu Czteroletniego z 9 marca  1789 r., podczas której Fryderyk Józef Moszyński uzasadniał przeprowadzenie spisu powszechnego na ziemiach polskich. W efekcie, w czerwcu tegoż samego roku, sejm proklamował spis ludności Rzeczypospolitej Obojga Narodów i uchwalił konstytucję o nazwie Lustracja dymów i podanie ludności.

Coroczne obchody Dnia Statystyki Polskiej mają na celu promocję i popularyzację statystyki jako nauki i statystyki publicznej oraz stanowią okazją do informowania opinii publicznej o wynikach naukowych badań statystycznych.